Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_ENCODING" in /customers/6/8/6/ruban.nu/httpd.www/index-new.php on line 137 Ølgod - Danmarks mindste storby Warning: Undefined variable $edit in /customers/6/8/6/ruban.nu/httpd.www/index-new.php on line 242 Warning: Undefined variable $photos in /customers/6/8/6/ruban.nu/httpd.www/index-new.php on line 252 Warning: Undefined variable $extsaved in /customers/6/8/6/ruban.nu/httpd.www/index-new.php on line 261 Warning: Undefined variable $art in /customers/6/8/6/ruban.nu/httpd.www/index-new.php on line 5017
Menu

Menu

ForsideBo i ØlgodHandel & ErhvervGaveportalGavekortOmBliv medlemMedlemmerButikker til salgKontaktLedige erhvervslejemålButikkernes åbningstiderBorgerforeningBestyrelse og organisationBliv medlem herForeningens formålVores vedtægterUdviklingsrådByerFormålØU filmHvem er vi?OrganisationProjekterVedtægterÅrsmøderMereLegepladser Ølgod Byskovs VennerØlgod KulturhusKulturdageneSkulptur ØlgodBosætningUdviklingsplanerInstitutionerForeningerVigtige tlf.nr.Værd at se

Vedtægter
for

Ølgod Udviklingsråd

 

§ 1. Formål

Stk. 1.

Udviklingsrådets formål er at varetage lokalområdets interesser samt at fremme dets udvikling.
Rådet skal være et koordinerende, formidlende og igangsættende led, der kan bidrage til at fremme udviklingen i de lokalområder, det dækker samt i kommunen som helhed.
Derudover har udviklingsrådet mulighed for at uddele økonomisk støtte til projekter gennem deres pulje.

 

Stk. 2.

Udviklingsrådet skal være talerør for lokalområderne i sager, der vedrører udviklingen af disse. Det er rådets opgave at være opmærksom på, hvilke planer, initiativer og behov der opstår i lokalsamfundet, og rådet indgår sammen med de andre udviklingsråd i kommunen i et netværk, der sikrer den nødvendige dialog mellem lokalområderne og kommunalbestyrelsen.

Stk. 3.

Udviklingsrådets formål er at styrke samarbejdet mellem foreningsliv, erhvervsliv, lokalråd og de kommunale institutioner i lokalområderne.
Udviklingsrådet kan være ejer af projekter på tværs af byer og lokalsamfund og kan evt. etablere ad hoc udvalg for fælles temaer.

 

§ 2. Medlemskab

Alle borgere, der er bosat i Ølgod Storskoledistrikt og er myndige, er medlem og har stemmeret til årsmødet.


§ 3. Udviklingsrådets sammensætning

Stk. 1.

Udviklingsrådet ledes af et årsmøde.

Stk. 2.

Til at varetage det løbende arbejde mellem årsmøderne vælges en bestyrelse jf. § 4.

 

§ 4. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 15 medlemmer og ved vakance supplerer bestyrelsen sig selv.


Bestyrelsens medlemmer vælges på årsmødet efter følgende kriterier:

Stk. 1.

Ildsjæle 4 medlemmer

Stk. 2.

Lokalområderne og foreninger udpeger/vælger inden årsmødet deres bestyrelsesmedlemmer.
Strellev lokalområde: 1 medlem

Lindbjerg lokalområde: 1 medlem

Krusbjerg lokalområde: 1 medlem

Gårde lokalområde: 1 medlem

Ølgod Borgerforening: 2 medlemmer

Ølgod Handel og Erhverv 2 medlemmer

Idrætsforeninger: 1 medlem

Spejdere og kirkelige foreninger: 1 medlem

Ældreforeninger: 1 medlem

Ovenstående fordeling stk. 1 + stk. 2 kan kun ændres af årsmødet.

Stk. 3.

Bestyrelsens medlemmer vælges for en 1-årig periode. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4.

 

 

Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende møde efter årsmødet med:

a) formand, b) næstformand, c) sekretær, d) kasserer, e) FUR repræsentant (Fælles Udviklings Råd).

Et forretningsudvalg bestående af: Formand, næstformand, sekretær, kasserer og FUR repræsentant.

Stk. 5.

Bestyrelsen arbejder under ansvar over for årsmødet.
Ved evt. afstemninger i bestyrelsen har hvert medlem én stemme. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 6.

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg/arbejdsgrupper, som refererer direkte til bestyrelsen.

Stk. 7.

Formanden indkalder til møder i Udviklingsrådet efter behov. Her drøftes aktuelle lokale emner, og arbejdet i interessegrupperne og arbejdsgrupperne koordineres.

 

§ 5. Økonomi

Stk. 1.

Udviklingsrådets regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2.

For udviklingsrådets forpligtigelse hæfter alene udviklingsrådets formue.

Der påhviler ikke udviklingsrådets medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler udviklingsrådet.

Stk. 3.

Formanden og næstformanden i forening tegner Ølgod Udviklingsråd i økonomiske anliggender.

 

§ 6. Årsmøde

 

Årsmødet er udviklingsrådets højeste myndighed.

Stk. 1.

Ordinært årsmøde skal afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned.

Stk. 2.

Til årsmødet har alle myndige borgere i Ølgod Storskoledistrikt stemmeret.

Stk. 3.

Bestyrelsen indkalder til årsmødet ved udsendelse af dagsorden i de lokale medier med mindst 14-dages varsel. 
Indkaldelsen skal indeholde angivelse af tid og sted for mødets afholdelse samt dagsorden.

Stk. 4.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Aflæggelse af beretning om udviklingsrådets virke i det forløbne år
4) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
5) Godkendelse af budget
6) Indkomne forslag
7) Valg til bestyrelsen
8) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
9) Eventuelt.

Stk. 5.

Ekstraordinært årsmøde kan afholdes, når rådet skønner det nødvendigt, eller såfremt mindst 25 stemmeberettigede skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af, hvilke emner/punkter der skal indgå i dagsordenen.

 

§ 7. Afstemningsregler på årsmødet

 

Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal uanset antal fremmødte stemmeberettigede.

Stk. 1.

De stemmeberettigede har hver 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 2.

Skriftlig afstemning skal ske, såfremt blot en af de stemmeberettigede kræver dette - dog altid ved personvalg.

 

§ 8. Vedtægtsændringer

 

Vedtægtsændringer skal vedtages på et årsmøde af mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede fremmødte.

 

§ 9. Ophævelse

Stk. 1.

Ophævelse af Udviklingsrådet kan ske efter de samme regler, som er gældende for
vedtægtsændringer.

Stk. 2.

Udviklingsrådets midler tilbageføres til kommunen.

Vedtaget på ekstraordinært årsmøde 22/06-2016

Vedtaget på årsmødet 03/09-2020

Tryk på ikonet herunder og se vedtægterne